भाषा शिकण्यासाठी वाचन व लेखन कौशल्य चांगले असणे गरजेचे आहे. आजच्या Marathi Barakhadi | मराठी बाराखडी | Barakhadi In English” ह्या लेखाद्वारे मराठी भाषेचे
वाचन व आणि लेखन कौशल्य सुधरवण्यास तुमची नक्कीच मदत होतील.
शैक्षणिक जीवनाची सुरुवात ही लहान-लहान
अक्षरांची ओळख झाल्यावरच होते. लहान मुलांना अक्षरांची ओळख झाल्यानंतर बाराखडी
शिकणे गरजेचे आहे. कारण बाराखडी शिकूनच वाचन आणि लेखन कौशल्य विकसित केले जाते.
त्यासाठीच आम्ही हा लेख घेऊन आलो आहोत. या लेखाच्या मदतीने तुम्ही मराठी बाराखडीचा
अभ्यास करू शकाल आणि वाचन व लेखन कौशल्य सुधरवू शकाल. चला तर पाहुयात!marathi barakhadi
marathi barakhadi
Marathi Barakhadi-  Marathi Barakhadi in English- मराठी बाराखडी कशास म्हणता?
मराठी भाषेतील वर्णमालेत
एकूण 12 स्वर आणि 41 व्यंजन आहेत. बारा स्वरांचा वापर करून एका व्यंजनास आपण १२
वेगवेगळ्या अर्थाने वाचू शकतो किंवा त्याचा उच्चार करू शकतो. क्रमाने मांडल्या
गेलेल्या  ४१ व्यंजनाच्या ह्याच मांडणीस
आपण “बाराखडी” असे म्हणतो. मराठी
, हिंदी, संस्कृत ह्या भाषेत लिहिण्यासाठी आपण देवनागरी
लिपीचा वापर करतो. चांगल्याप्रकारे बाराखडीचा अभ्यास केल्यास देवनागरी लिपि
लिहिण्यास अडचण होत नाही. त्यामुळे बाराखडीस अभ्यासणे गरजेचे आहे.मराठीतील स्वर आणि व्यंजन- Vowels and Constants in Marathi

 

मराठी बाराखडी
शिकण्याअगोदर स्वर आणि व्यंजन काय आहेत
? हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

स्वर= स्वर हे असे वर्ण असतात. ज्यांचा उच्चार करतांना इतर
वर्णाचा वापर होत नाही. जसे-
या अक्षराचा किंवा वर्णाचा उच्चार स्वतंत्रपणे
केला जातो.

 aaaieeuooअंअःeaioauamah


 

 

व्यंजन= मराठी वर्णमालेत एकूण 41 व्यंजन आहेत. जेव्हा
एखाद्या वर्णाचा उच्चार करतांना इतर वर्णाची मदत घ्यावी लागते. तर अशा वर्णास
व्यंजन
असे म्हटले जाते. प्रामुख्याने व्यंजनाचा उच्चार करतांना
,
स्वरांची मदत घ्यावी लागते. जसे-
या वर्णाचा उच्चार करतांना आपण
य स्वराची देखील मदत घेतो. म्हणून
हे एक व्यंजन आहे. kakhagaghacachaत्र

jajhatrtathadadhanatathadadhanapaphababhamayaralavashasha

क्षज्ञsahalakshaDnya
Full Marathi Barakhadi Chart | मराठी बाराखडी | Barakhadi
in Marathi
 काकिकीकुकूकेकैकोकौकंकः

खाखिखीखुखूखेखैखोखौखंखः

गागिगीगुगूगेगैगोगौगंगः

घाघिघीघुघूघेघैघोघौघंघः

चाचिचीचुचूचेचैचोचौचंचः

छाछिछीछुछूछेछैछोछौछंछः

जाजिजीजुजूजेजैजोजौजंजः

झाझिझीझुझूझेझैझोझौझंझः

टाटिटीटुटूटेटैटोटौटंटः

ठाठिठीठुठूठेठैठोठौठंठः

डाडिडीडुडूडेडैडोडौडंडः

ढाढिढीढुढूढेढैढोढौढंढः

णाणिणीणुणूणेणैणोणौणंणः

तातितीतुतूतेतैतोतौतंतः

थाथिथीथुथूथेथैथोथौथंथः

दादिदीदुदूदेदैदोदौदंदः

धाधिधीधुधूधेधैधोधौधंधः

नानिनीनुनूनेनैनोनौनंनः

पापिपीपुपूपेपैपोपौपंपः

फाफिफीफुफूफेफैफोफौफंफः

बाबिबीबुबूबेबैबोबौबंबः

भाभिभीभुभूभेभैभोभौभंभः

मामिमीमुमूमेमैमोमौमंमः

यायियीयुयूयेयैयोयौयंयः

रारिरीरुरूरेरैरोरौरंरः

लालिलीलुलूलेलैलोलौलंलः

ळाळिळीळुळूळेळैळोळौळंळः

वाविवीवुवूवेवैवोवौवंवः

शाशिशीशुशूशेशैशोशौशंशः

सासिसीसुसूसेसैसोसौसंसः

षाषिषीषुषूषेषैषोषौषंषः

हाहिहीहुहूहेहैहोहौहंहःक्षक्षाक्षिक्षीक्षुक्षूक्षेक्षैक्षोक्षौक्षंक्षःत्रत्रात्रित्रीत्रुत्रूत्रेत्रैत्रोत्रौत्रंत्रःज्ञज्ञाज्ञिज्ञीज्ञुज्ञूज्ञेज्ञैज्ञोज्ञौज्ञंज्ञःश्रश्राश्रिश्रीश्रुश्रूश्रेश्रैश्रोश्रौश्रंश्रः


Marathi Barakhadi in English- मराठी बाराखडी इंग्रजीत- Ka Kaa Ki Kee in English


काकिकीकुकूकेकैकोकौकंकःkakaakikeekukookekaikokaukamkah

खाखिखीखुखूखेखैखोखौखंखःkhakhaakhikheekhukhookhekhaikhokhaukhamkhah

गागिगीगुगूगेगैगोगौगंगःgagaagigeegugoogegaigogaugamgah

घाघिघीघुघूघेघैघोघौघंघःghaghaaghigheeghughoogheghaighoghaughamghah

चाचिचीचुचूचेचैचोचौचंचःchachaachicheechuchoochechaichochauchamchah

छाछिछीछुछूछेछैछोछौछंछःchhachhaachhichheechhuchhoochhechhaichhochhouchhamchhah

जाजिजीजुजूजेजैजोजौजंजःjajaajijeejujoojejaijojaujamjah

झाझिझीझुझूझेझैझोझौझंझःjhajhaajhijheejhujhoojhejhaijhojhaujhamjhahत्रत्रात्रित्रीत्रुत्रूत्रेत्रैत्रोञौञंञःtratraatritreetrutrootretraitrotrautramtrah

टाटिटीटुटूटेटैटोटौटंटःtataatiteetutootetaitotautamtah

ठाठिठीठुठूठेठैठोठौठंठःthathaathitheethuthoothethaithothauthamthah

डाडिडीडुडूडेडैडोडौडंडःdadaadideedudoodedaidodaudamdah

ढाढिढीढुढूढेढैढोढौढंढःdhadhaadhidheedhudhoodhedhaidhaodhaudhamdhah

णाणिणीणुणूणेणैणोणौणंणःnanaanineenunoonenainonaunamnah

तातितीतुतूतेतैतोतौतंतःtataatiteetutootetaitotautamtah

थाथिथीथुथूथेथैथोथौथंथःthathaathitheethuthoothethaithothauthamthah

दादिदीदुदूदेदैदोदौदंदःdadaadideedudoodedaidodaudamdah

धाधिधीधुधूधेधैधोधौधंधःDhadhaadhidheedhudhoodhedhaidhodhaudhamdhah

नानिनीनुनूनेनैनोनौनंनःnanaanineenunoonenainonaunamnah

पापिपीपुपूपेपैपोपौपंपःpapaapipeepupoopepaipopaupampah

फाफिफीफुफूफेफैफोफौफंफःphaphaaphipheephuphoophepahiphophauphamphah

बाबिबीबुबूबेबैबोबौबंबःbabaabibeebuboobebaibobaubambah

भाभिभीभुभूभेभैभोभौभंभःbhabhaabhibheebhubhoobhebhaibhobhaubhambhah

मामिमीमुमूमेमैमोमौमंमःmamaamimeemumoomemaimomaumammah

यायियीयुयूयेयैयोयौयंयःyayaayiyeeyuyooyeyaiyoyauyamyah

रारिरीरुरूरेरैरोरौरंरःraraarireeruroorerairorauramrah

लालिलीलुलू